مشترکات اسلام و مسیحیت با تأکید بر دیدگاه قرآن کریم
44 بازدید
محل نشر: همایش مشترکات اسلام وادیان الهی با تأکید بر مسیحیت-دانشگاه اسلامی غنا
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مشترکات اسلام ومسیحیت با استناد به آیات قرآن کریم بیان گردیده ومهمترین اصول مشترک میان اسلام ومسیحیت اعتقاد به توحید(یکتا پرستی) اعتقاد به معاد ، اعتقاد به وحی، اعتقاد به منجی موعود واعتقاد به اصول اخلاقی مهمترین ویژگیهای اشتراک دودین اسلام ومسیحیت برشمرده شده و به تبیین آن یرداخته شده است.